BINK voor Bouwfysica

Als u bouwkundig of installatietechnisch adviseur bent, kunt u niet om BINK heen. BINK maakt het u mogelijk het gebouwmodel dynamisch door te rekenen op binnentemperatuur, vocht en geluid. Hiermee kunnen ontwerp en installatie optimaal op elkaar worden afgestemd met oog op energiezuinigheid en binnenklimaat. Heeft u hulp nodig? BINK heeft een deskundige helpdesk die niet alleen uw softwarevragen beantwoordt, maar ook op uw verzoek meekijkt naar uw project. Neem contact op met ons om te horen hoe wij u verder kunnen helpen.

De voordelen van BINK
  • Tijd­be­spa­rend – dui­zen­den ge­brui­kers kun­nen u be­ves­ti­gen: met BINK werkt u ge­ga­ran­deerd snel­ler dan met welk ander pro­gram­ma ook
  • Voor­komt fouten – dank­zij het unie­ke in­ge­bouw­de con­tro­le­sys­teem van BINK
  • Een­ma­li­ge gegevensinvoer – hand­ma­tig of van­uit CAD en u kunt de ge­ge­vens (her)ge­brui­ken voor di­ver­se be­re­ke­nin­gen
  • Di­gi­taal samenwerken – BINK kop­pelt met NPR, CAD en IFC zodat u ef­fi­ciënt kan sa­men­wer­ken met uw bouw­ke­ten­part­ners
  • Up to date – met BINK on­der­houd bent u ver­ze­kerd dat u al­tijd kan re­ke­nen vol­gens de nieuw­ste aan­ge­we­zen nor­men en re­gel­ge­ving
  • Ge­ac­cep­teerd – be­re­ke­nin­gen met BINK wor­den door alle goed­keu­ren­de in­stan­ties en op­dracht­ge­vers ge­ac­cep­teerd
  • Pro­fes­si­o­neel – met BINK ge­ne­reert u in een hand­om­draai goed­uit­zien­de rap­por­ten met eigen logo voor klan­ten en keu­ren­de in­stan­ties
  • Kos­ten besparen – met BINK kunt u het ge­bouw- en in­stal­la­tie­ont­werp op­ti­ma­li­se­ren en voor­komt u kost­ba­re ver­an­de­rin­gen ach­ter­af.